La compra d’una activitat a la pàgina web capamarbcn.com, propietat de Cap a Mar, implica la formalització d’un contracte. Aquest contracte inclou una sèrie de condicions generals que es detallen a continuació i que són acceptades al moment que s’efectua la compra.

A.- EL BITLLET

1.- Disposicions generals

1.1.- Només es transportarà al passatger el nom del qual figuri en el correu electrònic de confirmació de l’activitat (a partir d’ara anomenat bitllet) a qui pot sol·licitar-se-li que presenti la identificació corresponent (Document Nacional d’Identitat, Passaport o equivalent).

1.2.- El bitllet és intransferible.

1.3.- Alguns bitllets es venen a preus amb descomptes, que poden ser parcial o totalment no reemborsables.

1.4.- A tot moment el bitllet és propietat del transportista que l’emet.

1.5.- Els passatgers no tindran dret a ser transportats si el bitllet està danyat o ha estat modificat.

1.6.- En cas de pèrdua o de dany d’un bitllet (o de part d’ell) per part del passatger o que aquest no presenti un bitllet que contingui el cupó de passatger i tots els cupons de l’excursió o activitat sense haver estat usats, Cap a Mar, a sol·licitud del client, substituirà aquest bitllet (o part d’ell) emetent-ne un de nou sempre que existeixin proves, presentades convenientment, que un bitllet vàlid per a l’excursió o activitat en qüestió va ser comprat.

1.7.- Quan no es disposi d’aquestes proves o quan el passatger no firmi aquest acord per procedir a la substitució del bitllet, l’empresa que ho emet pot sol·licitar al passatger que pagui el preu total del bitllet de l’activitat, acollint-se al dret a reemborsament sempre que l’empresa que ha emès el bitllet original accepti que el bitllet perdut o mutilat no ha estat utilitzat abans del venciment de la seva validesa o en cas que el passatger trobi el bitllet original abans del venciment de la seva validesa.

1.8.- Un bitllet és un objecte de valor i el passatger ha de prendre les mesures adequades per conservar-ho i assegurar-se que no es perdi ni l’hi robin.

2.- Validesa del bitllet

2.1.- El bitllet solament és vàlid des de la data d’emissió fins el dia de l’excursió o activitat contractada.

2.2.- El bitllet que ha comprat només és vàlid per a l’excursió o activitat que s’indica en el mateix.

2.3.- En cas que el passatger desitgi modificar algun aspecte, prèviament ha de posar-se en contacte amb Cap a Mar a través de www.capamarbcn.com. Es calcularà la tarifa per a la nova excursió o activitat i es donarà al passatger l’opció d’acceptar el nou import o de mantenir la compra original tal com figurava en el bitllet.

2.4.- El passatger ha de ser conscient que, mentre alguns tipus de modificació no es traduiran en un canvi de la tarifa, uns altres poden traduir-se en un augment del preu. Moltes tarifes només són vàlides en les dates i activitats que s’indiquen en el bitllet i en cap cas poden modificar-se; en cas que es modifiquin, haurà de pagar-se una suma addicional.

2.5.- El passatger ha de saber que en cas que no es present a l’hora indicada per a l’excursió o activitat no es reemborsarà l’import del bitllet.

2.6- El passatger ha de saber que en el cas de voler retornar abans de la finalització de trajecte que figura en el bitllet, haurà de pagar-se una suma addicional corresponent a les pèrdues econòmiques generades a l’embarcació de pesca.

3.- Preu i adquisició del bitllet

3.1- L’adquisició del bitllet es realitzarà a través de la pàgina www.capamarbcn.com de tal manera que la venda, reserva i cobrament a la targeta de crèdit o dèbit o PayPal es realitzaran de manera simultània.

3.2.- Les formes de pagament admeses són per targeta de crèdit o de dèbit i PayPal.

3.3.- Al moment de la compra del bitllet, el passatger serà notificat per correu electrònic de l’hora programada de l’excursió, així com les característiques del producte o activitat que acaba de contractar.

3.4- El correu de confirmació de la compra tindrà validesa plena com a bitllet i podrà presentar-se en qualsevol suport quan sigui requerit.

3.5- El preu s’aplica només a l’excursió o activitat contractada, tret que s’indiqui una altra cosa. El preu no inclou altres serveis addicionals que es puguin oferir en el transcurs de l’excursió o activitat contractada.

3.6- Els impostos i drets aplicables que el passatger ha de pagar són taxes que imposen els governs o altres autoritats o els operadors. Tots els impostos, drets i taxes van inclosos en el preu del bitllet. Així mateix, en cas que algun impost, dret o taxa que el passatger ha pagat al moment de l’emissió del bitllet s’hagi eliminat o reduït de manera que ja no s’apliqui o hagi de pagar-se una quantitat inferior, el passatger no tindrà dret a reclamar el reemborsament de l’import corresponent.

3.7.- El preu del bitllet, els impostos, els drets i les taxes es paguen en la moneda del país en el qual s’emet el bitllet, tret que s’indiqui una altra moneda, abans o al moment de realitzar el pagament (per exemple, a causa que la moneda local no és convertible). Es pot acceptar el pagament en una altra moneda a criteri de Cap a Mar.

B.- POLÍTICA DE REEMBORSAMENTS

1.1.- Solament es reemborsarà tot el bitllet o part del mateix quan l’activitat programada hagi estat cancel·lada per la companyia abans del moment de l’embarcament en els vaixells. Cap altra circumstància dóna dret a la devolució de l’import.

1.2.- El reemborsament s’efectuarà de la mateixa manera que el client ha fet el pagament i a la persona el nom de la qual figura en el bitllet o a la persona que ho hagi pagat.

1.3.- El patró de l’embarcació té la potestat d’anul·lar l’activitat al moment de la trobada amb els participants per condicions meteorològiques desfavorables o quan existeixi una predicció de condicions adverses. En aquest cas s’abonarà el 100% de l’import de l’activitat o s’emplaçarà al client per a un altre dia.

1.4.- Donada les característiques de l’activitat pesquera, es respectaran escrupolosament els horaris d’embarqui. No s’esperarà als participants que no es trobin en el lloc i hora acordats prèviament. En el cas que els participants es retardin, no es retornarà l’import del bitllet.

1.5.- Al moment que el vaixell contractat per a qualsevol tipus d’excursió hagi partit de port es dóna per iniciada l’activitat i ja no hi haurà dret a reemborsament, en el cas que el patró es vegi obligat a cancel·lar o modificar l’activitat contractada per causes meteorològiques o de seguretat.

1.6.- No es reemborsarà el bitllet en cas de pèrdua o robatori, així com quan la sol·licitud es realitzi després que hagi vençut la validesa del bitllet.

C.- ASSEGURANÇA

1.1.- L’adquisició del bitllet per a qualsevol tipus d’excursió amb vaixell va acompanyada d’una assegurança d’accidents personals.

1.2.- El sistema d’identificació serà el bitllet de compra.

1.3.- La cobertura abasta l’embarqui, la navegació i el desembarqui.

1.4.- Les característiques són:

 • Mort per accident: 30.000,00€.
 • Invalidesa permanent per accident: 60.000,00€.
 • Despeses de curació, rescat i trasllat: 6.000,00€.

En qualsevol cas, Cap a Mar queda exonerada de responsabilitat de qualsevol risc no cobert o cobert insuficientment en el contracte de segur subscrit per la propietat del vaixell.

D.- HORARIS I CANCEL·LACIÓ D’EXCURSIONS

1.1.- Al moment de la compra del bitllet, el passatger serà notificat de l’hora programada de l’excursió o activitat en vigència en aquest moment i aquesta hora és la que apareixerà en el bitllet. És possible que es tingui necessitat de canviar l’hora programada després de l’emissió del bitllet o fins i tot la seva cancel·lació, ja que les activitats, en realitzar-se en el mitjà natural i amb diferents tipus de persones, estan sotmeses a possibles variacions prèvies o in situ (condició física dels participants, meteorologia, possibilitat de perill de la integritat física dels participants, situació de la pesca…) Aquests canvis no donen dret a cap indemnització.

1.2.- Si el passatger ha subministrat informació correcta de contacte, la companyia s’ocuparà de notificar-li aquests canvis. Si després que el passatger hagi comprat el bitllet, l’empresa introdueix un canvi significatiu en l’hora de l’activitat programada que el passatger no accepta i Cap a Mar no està en condicions de vendre-li un bitllet en una activitat alternativa que li resulti acceptable, el passatger té dret a reclamar un reemborsament.

1.3.-Cap a Mar prendrà totes les mesures necessàries per evitar els retards en les excursions i altres activitats contractades. En l’aplicació d’aquestes mesures i amb l’objecte d’impedir la cancel·lació, en circumstàncies excepcionals, pot disposar d’un vaixell similar al que hagi estat contractat.

E.- NORMES VISITES AL PORT PESQUER DE BARCELONA

 • Respectar les normes de circulació i senyalització via.
 • Cedir la preferència de pas a la maquinària que es trobi treballant.
 • Seguir les indicacions de senyalització de seguretat.
 • No està permès apropar-se al moll, fora del grup.
 • No està permès apropar-se a les zones a on s’estiguin efectuant operacions de càrrega i descàrrega o manipulació de mercaderies amb grues, carretilles elevadores, així com a contenidors, si no va acompanyat per personal de la Confraria de Pescadors de Barcelona.
 • No està permès apropar-se a cap instal·lació elèctrica.
 • No està permès apropar-se a mercaderies en cap cas.
 • S’haurà de portar visible la identificació personal que hagi estat facilitada.
 • Existeixen zones d’accés restringit.
 • No està permès fotografiar als membres de les embarcacions, ni a les persones que es trobin a llotja sense el seu consentiment exprés.
 • Al Port Pesquer, per qüestions de normativa de salut i higiene alimentària, es prohibeix terminantment tocar el peix, així com la resta de productes exposats.
 • En tot cas, els integrants del grup seguiran sense excepció, qualsevol indicació emesa per la Confraria de Pescadors de Barcelona i el responsable de la visita.

F.- COMPORTAMENT EN ELS VAIXELLS

1.1.- L’embarcació no tornarà a port fins que no acabi la jornada de pesca o excursió. El desenvolupament de l’activitat només es modificarà per causes meteorològiques o de seguretat, a criteri del patró.

1.2.- Se seguiran estrictament les indicacions del patró o de la persona encarregada de la seguretat a bord quan a:

 • Ús d’armilles salvavides i suposat d’abandó del buc.
 • Espais i tasques restringida durant les maniobres i la navegació.
 • Mobilitat i manipulació de peix i tots aquells aspectes que afectin a la seguretat dels participants en l’activitat.

1.3.- Si, segons el nostre raonable criteri, el comportament dels passatgers a bord posa en perill la seguretat del vaixell o la d’alguna persona o propietat a bord del mateix, obstaculitza l’acompliment de la tripulació en el compliment de les seves funcions o no s’ajusta a les instruccions de la tripulació, incloses, però no limitades a elles, o provoca incomoditat, molèsties, danys o lesions als passatgers o a la tripulació, així com a qualsevol propietat, el patró de l’embarcació pot prendre les mesures que consideri raonablement necessàries per impedir la continuïtat de tal comportament, incloses mesures coercitives. Els passatgers poden ser desembarcats en qualsevol punt, denegant-se’ls el transport, i es pot interposar contra ells una acció judicial per les infraccions comeses a bord del vaixell.

1.4.- El passatger indemnitzarà a Cap a Mar, o en el seu cas, a l’embarcació contractada per tots els costos incorreguts per la seva conducta inadequada a bord del vaixell. Si fos necessari un desviament a un lloc no programat a causa del comportament del passatger, la resolució de l’assumpte pot comportar el lliurament del passatger als agents de seguretat o autoritat legal en el punt de desviament.

1.5.- Si com a resultat de la conducta del passatger, la tripulació decidís desviar el vaixell amb el propòsit de desembarcar-li, el passatger haurà de pagar tots els costos i despeses incorregudes, qualsevol que sigui la seva naturalesa, com a resultat, o que es derivi, d’aquest desviament. Si el passatger causés qualsevol tipus de dany o les seves accions causessin que Cap a Mar o a l’embarcació contractada  incorri en qualsevol cost, la companyia li farà responsable d’aquest cost, dany o un altre tipus de responsabilitat incorreguda. Cap a Mar o l’embarcació contractada podran requerir del passatger els costos en els quals hagi incorregut com a resultat de les presents disposicions, reservant-se les accions legals que estimi convenients per recuperar els mateixos davant els Tribunals competents.

1.6.- Està prohibit als passatgers el consum de begudes alcohòliques en els vaixells quan l’alcohol hagi estat subministrat pels passatgers o terceres persones.

G.- VESTIMENTA I OBJECTES PERSONALS

1.1.- Cal portar roba adequada i còmoda per passar una jornada en el mar, especialment en algunes de les excursions. Es recomana calçat de sola de goma que agafi tot el peu, gorra amb visera o barret. En determinades èpoques de l’any i en funció de les condicions meteorològiques també és aconsellable portar una muda de roba i almenys una peça d’abric impermeable.

1.2.- Els passatgers no han de portar a bord dels vaixells:

 • Objectes susceptibles de posar en perill la seguretat del vaixell, de les persones o dels béns a bord.
 • Objectes que estan prohibits per les lleis o reglamentacions aplicables en seguretat marítima.
 • Objectes que el seu transporti el patró de l’embarcació considera raonablement inadequat perquè són perillosos o insegurs a causa del seu pes, grandària, forma o caràcter, o que són fràgils o peribles tenint en compte, entre altres coses, el tipus d’excursió o vaixell contractat.

1.3.- El patró de l’embarcació pot negar-se a permetre pujar a bord dels vaixells tot objecte que raonablement no consideri apte per ser transportat a causa de la seva grandària, forma, pes, contingut i caràcter, per raons de seguretat o operatives, o per la comoditat dels altres passatgers.

1.4.- Està prohibit l’embarqui de qualsevol tipus d’animal o mascota (excepte gossos d’assistència).

1.5.- Cap a Mar no assumeix responsabilitat alguna per cap pèrdua o dany que afecti a qualsevol objecte que el passatger hagi decidit pujar a les embarcacions ni sobre la seva vestimenta.

H.- ASSISTÈNCIA ESPECIAL

1.1.- Les persones menors d’edat han de comptar amb la corresponent autorització o ben estar acompanyades per persona responsable (pare, mare o tutor/a legal). Es recomana l’activitat per a majors de 16 anys.

1.2.- Els passatgers amb diversitat funcional com a mobilitat reduïda, trastorn psicològic o sensorial, al·lèrgies alimentàries, dones embarassades, persones malaltes o altres persones que requereixen assistència hauran de contactar abans de treure el bitllet amb Cap a Mar, que estudiarà cada cas en particular, amb la finalitat d’analitzar si l’activitat que es pretén contractar s’ajusta a les seves circumstàncies particulars, comprometent-se a fer tot el possible per oferir la millor solució. En cas contrari, la companyia es reserva el dret d’admissió.

1.3.- No s’oferiran menjars especials a bord dels vaixells diferents a les quals hagin estat contractades. Així mateix es reserva el dret de modificar els menús sense previ avís a causa de la característiques especials que concorren en l’activitat en aquest cas no assumim cap responsabilitat davant el passatger.

1.4.- Se suggereix als passatgers amb problemes de salut que consultin a un metge abans de realitzar determinades excursions amb vaixell, particularment quan es tracti de jornades de pesca de dotze hores, i que prenguin totes les mesures de precaució corresponents.

1.5.- Si se sospita que es pot sofrir mareig a bord, es recomana prendre algun medicament per evitar-ho, previ a l’inici de l’activitat.

1.6.- L’assistència especial no forma part del contracte i Cap a Mar no assumirà cap responsabilitat si no compleix o no pot complir amb aquesta sol·licitud i es reserva el dret a denegar l’embarqui.

I.- DRET A DENEGAR EL TRANSPORT

1.1.- El patró de l’embarcació pot negar-se a embarcar al client per raons de seguretat o, aplicant el seu criteri raonable i en qualsevol punt de l’activitat, pot negar-se a transportar passatgers si es produeixen, o si raonablement considerem que poden produir-se, algunes de les següents situacions i sense que existeixi l’obligació de reemborsar el bitllet:

 • El passatger no compleix amb les lleis, els reglaments o les disposicions governamentals aplicables.
 • El transport de passatgers pot posar en perill o afectar a la seguretat i la salut o afectar materialment a la comoditat dels altres passatgers o de la tripulació.
 • Si l’estat mental i/o físic del passatger, inclòs els problemes ocasionats pel consum d’alcohol o drogues, suposa un perill o un risc per a si mateix, pels altres passatgers i/o per a la tripulació o per als béns dels passatgers o de la tripulació.
 • El passatger ha utilitzat paraules amenaçadores, abusives o insultants i/o ha tingut un comportament amenaçador, abusiu, insultant o indisciplinat cap a un membre del nostre personal o un membre de la tripulació del vaixell o altres passatgers.
 • El passatger està, o el patró del vaixell raonablement creu que el passatger està, en possessió il·legal de drogues o qualsevol altra substància il·legal.
 • El passatger ha posat en perill la seguretat del vaixell i/o de qualsevol persona dins del mateix o pot posar.
 • El passatger ha comès un delicte durant qualsevol fase del procés.
 • El passatger s’ha comportat incorrectament en una activitat anterior i es tenen motius per creure que aquest comportament pot repetir-se.
 • Si el passatger s’ha negat a acreditar degudament la seva identitat.
 • El passatger no ha pagat el preu del bitllet.
 • El passatger no sembla tenir el bitllet en regla o es nega a presentar-ho a la tripulació del vaixell o al personal de les activitats en terra quan l’hi sol·liciten, i/o té documents caducats que no compleixen amb els requisits o reglamentacions governamentals en vigència o que són falsos, ja sigui per usurpació d’identitat o per falsificació de documents.

1.2.- El bitllet presentat:

 • Ha estat adquirit il·legalment o va ser comprat a una companyia que no és Cap a Mar o que no té acords amb ella.
 • Es té informació que es tracta d’un bitllet perdut, robat o fals.
 • El bitllet ha estat modificat o ha estat danyat.

1.3.- Al moment de l’embarcament el passatger sol·licita una assistència especial que no s’havia sol·licitat i confirmat prèviament.

1.4.- El passatger no ha respectat alguna de les instruccions i disposicions aplicables referides a les qüestions de seguretat.

1.5.- Al moment de presentar el bitllet el passatger no pot demostrar que és la persona el nom de la qual figura en el mateix.

J.- DADES PERSONALS

1.1.- En la mesura en què la llei aplicable ho permet, amb l’objecte de realitzar una reserva el passatger autoritza a Cap a Mar a conservar totes les dades personals que ha subministrat per a l’emissió del bitllet. A més, la companyia està autoritzada a transmetre tals dades als proveïdors dels serveis contractats.

1.2.- Cap a Mar es reserva el dret d’utilitzar fotografies preses durant el desenvolupament de les activitats per al seu posterior ús exclusiu per a màrqueting de l’empresa. Les persones participants que no desitgin ser fotografiades han d’indicar-ho abans d’iniciar l’activitat o via correu electrònic a info@capamarbcn.com.

K.- DISPOSICIÓ FINAL

1.1.- Cap agent, empleat, representant o proveïdor de Cap a Mar tindrà autoritat per alterar, modificar o fer renúncia de qualsevol de les formes de les disposicions d’aquest contracte o de les condicions generals.

1.2.- Amb la compra del bitllet es dóna per fet l’assumpció pel client de tots els apartats que configuren les presents Condicions Generals.